xieye 阅读(68) 评论(0)
前言

无论是刚接手新项目,或者是维护老项目,有一个方便的数据字典可用是最棒哒!
本文是我为了方便使用数据字典而写的代码。
代码无版权,随便使用。

拷贝代码后,只需修改数据库名,主机,用户名,密码,开箱即用。
同时,代码还可以保留自定义的数据字典部分,方便实用。


源码
全部代码如下,只有一个文件,放在可访问的web目录下即可,附件里也有源码:
tool.php
<?php

class Tool 
{
	// 这是库名,需修改。第1处修改
	const dbname='mydb';
	
	private $mysqli;
	
	// $db 是数据库连接,需修改使用。第2处修改。
	// // 这里设置主机名,用户名,密码
	public function __construct()
	{
		$this->mysqli = new mysqli('127.0.0.1', 'root', '', self::dbname);
		$sql="set names utf8";
		$this->mysqli->query($sql);
		
	}
	
  /**
   * 数据字典生成器
   * 
   * 可以从数据库中直接读出数据字典并直接呈现,只需配置好数据库连接。
   * 还可以修改数据库中的内容(或添加上原来数据字典里没有的内容)。
   * 
   * 代码可以随意使用和修改。
   * 
   * 2017 12 23
   * 
   * @author yyy 
   */
  public function db_dict ( )
  {
   
    $db_name = self::dbname; // 这是数据库名
               
    // 先查出表的元数据,和字段的元数据。
    $sql = "
select table_name,table_comment from information_schema.tables
where table_schema='{$db_name}'
order by table_name asc
";
    $table_arr = $this->mysqli->query($sql)->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    // var_dump($table_arr);return;
    $sql = "
SELECT
  T.TABLE_NAME AS 'table_name',
  T. ENGINE AS 'engine',
  C.COLUMN_NAME AS 'column_name',
  C.COLUMN_TYPE AS 'column_type',
  C.COLUMN_COMMENT AS 'column_comment'
FROM
  information_schema.COLUMNS C
INNER JOIN information_schema.TABLES T ON C.TABLE_SCHEMA = T.TABLE_SCHEMA
AND C.TABLE_NAME = T.TABLE_NAME
WHERE
  T.TABLE_SCHEMA = '{$db_name}'
";
    $column_arr = $this->mysqli->query($sql)->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    $column_arr = $this->my_comment( $column_arr );
    
    // 构造表的索引
    $table_list_str = '';
    foreach ($table_arr as $v) {
      $table_list_str .= '<li><a href="#' . $v['table_name'] . '">' . 
       $v['table_name'] . "({$v['table_comment']})" . '</a></li>' . "\n";
    }
    
    // 构造数据字典的内容
    $table_str = '';
    foreach ($table_arr as $v) {
      $table_name = $v['table_name'];
      $table_comment = $v['table_comment'];
      $table_str .= <<<html
[url=#header][/url]


<p class='table_jiange'><a name='{$table_name}'>&nbsp</a>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr>
	<td width="70%" class="headtext"
    align="left" valign="top"> {$table_name}({$table_comment})</td>
	<td width="30%" class="headtext"
    align="right"
    > </td>
  
<tr>
</table>

<table width="100%" cellspacing="0" cellapdding="2" class="table2" >
<tr>
	<td align="center" width='15%' valign="top" class="fieldcolumn">字段</td>
	<td align="center" width='15%' valign="top" class="fieldcolumn">类型</td>
	<td align="center" width='70%' valign="top" class="fieldcolumn">注释</td>
</tr>
html;
      foreach ($column_arr as $vv) {
        if ($vv['table_name'] == $table_name) {
          $table_str .= <<<html
<tr>
	<td align="left" width='15%' >
	<td align="left" width='15%' ><p class="normal">{$vv['column_type']}</td>
	<td align="left" width='70%' >{$vv['column_comment']}</td>
</tr>       
html;
        }
      }
      $table_str .= "</table>\n\n";
    }
    
    // 开始构造整个数据字典的html页面
    $html = <<<html
<html>
<head>
<title>{$db_name}数据字典</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf8">
<style type="text/css">
<!--
.toptext {font-family: verdana; color: #000000; font-size: 20px; font-weight: 600; width:550; background-color:#999999; }
.normal { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: normal; color: #000000}
.normal_ul { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
  font-size: 12px; font-weight: normal; color: #000000}
.fieldheader {font-family: verdana; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; width:550; background-color:#c0c0c0; }
.fieldcolumn {font-family: verdana; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; width:550; background-color:#ffffff; }
.header {background-color: #ECE9D8;}
.headtext {font-family: verdana; color: #000000; font-size: 20px; font-weight: 600;  }
BR.page {page-break-after: always}
//-->
</style>

<style>
 
 a:link{text-decoration:none;}
 a:visited{text-decoration:none;}
 a:active{text-decoration:none;}

 body {
  padding:20px;
 }

 #ul2 {
  margin:0;
  padding:0;
 }
 #ul2 li {
	display:inline;
	float:left;
	margin:5 5px;
	padding:0px 0px;

  width:230px;
	background-color:#Eee;
	border:1px #bbb dashed;
  
 }
 #ul2 li a{
  display:block;
  font-size:14px;
  color:#000;

  padding:10px 5px;
  font-weight:bolder;
 }

 #ul2 li:hover {
  background-color:#73B1E0;
 }
 #ul2 li:hover a {
  color:#FFF;
 }

 #div2 {
  clear:both;
	margin:20px;
 }
 .table2 td {
  padding:5px 10px;
 }
 .table2 tr:hover td {
  background-color:#73B1E0;
 }
 .table2 tr:hover td p{
  color:#FFF;
 }

 .table2 {border-right:1px solid #aaa; border-bottom:1px solid #aaa}
 .table2 td{border-left:1px solid #aaa; border-top:1px solid #aaa}

 .table2 tr:nth-child(even){background:#F4F4F4;}
 

 .headtext {
  padding:10px;
 }
 p.pa{
  color:blue;
 }
 .table_jiange{
  height:1px;
  margin:20px;
  padding:0;
 }

</style>
</head>

<body bgcolor='#ffffff' topmargin="0">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
 <tr>
  <td class="toptext"><p align="center">{$db_name}数据字典</td>
 </tr>
</table>

<a name="header">&nbsp</a>
<ul id='ul2'>
{$table_list_str}
</ul>

<div id="div2"></div>
<br class=page>

{$table_str}

[url=#header]<p class="normal">回到首页[/url]
<h1 width="100%">
</body>
</html>  
html;
    mysqli_close($this->mysqli);
    echo $html;
  }
  
  /**
   * 自定义注释,可以完美覆盖表中的注释。
   *
	  这里的account 表,id字段,只是示例,可以替换成你的表名和字段名。
   * @return string[][]
   */
  private function my_comment_list ( )
  {
    $arr = [
        [
            'table_name' => 'account',
            'column_name' => 'id',
            'column_comment' => '自增主键'
        ],
        [
            'table_name' => 'account',
            'column_name' => 'cid',
            'column_comment' => '栏目id'
        ],
        
    ];
    return $arr;
  }
  
  private function my_comment ( $arr )
  {
    $my_table = $this->my_comment_list( );
    foreach ($arr as $k => &$v) {
      foreach ($my_table as $my) {
        if ($v['table_name'] == $my['table_name'] &&
            $v['column_name'] == $my['column_name']) {
              $v['column_comment'] = $my['column_comment'];
            }
      }
    }
    return $arr;
  }

}

$dict = new Tool();
$dict->db_dict();效果展示:妈妈再也不用担心我没有好用的数据字典工具了!
 • 大小: 44.5 KB
 • 大小: 50.8 KB