10             Mybatis指定日志输出实现          在程序开发过程中,为了调试方便、了解程序的运行过程,进行必要的日志输出总是免不了的。对于使用Mybatis而言,我们常见的需求是希望可以在日志中打...
阅读(1102) 评论(0)
9       Mybatis介绍之参数传递 9.1     使用Mapper接口时参数传递方式        Mybatis在使用Mapper接口进行编程时,其实底层是采用了动态代理机制,表面上是调用的Mapper接口...
阅读(647) 评论(0)
7       Mybatis结果集自动映射          在使用Mybatis时,有的时候我们可以不用定义resultMap,而是直接在<select>语句上指定resultType。这个时候其实就用到了M...
阅读(189) 评论(0)