Weblogic Jms简单使用   目录 1     基本用法 1.1     Jms服务端 1.1.1    配置Jms服务器 1.1.2    配置Jms模块 1.2     Jms客户端 1.2.1    J...
阅读(190) 评论(0)
Cxf拦截器   目录 1.1     自定义拦截器 1.2     配置拦截器 1.2.1    程序化配置 1.2.2    注解配置 1.2.3    Cxf配置文件配置 1.3     LoggingInte...
阅读(171) 评论(0)
Apache整合Tomcat、集群   目录 1.1     使用mod_proxy整合 1.2     使用mod_jk整合 1.3     集群 1.3.1    Tomcat集群配置 1.3.2    mod_p...
阅读(198) 评论(0)
HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet判断元素相同   目录 1.1     HashMap 1.2     HashSet 1.3     TreeMap 1.4     TreeSet...
阅读(229) 评论(0)
基于表达式的权限控制 目录 1.1      通过表达式控制URL权限 1.2      通过表达式控制方法权限 1.2.1     使用@PreAuthorize和@PostAuthorize进行访问控制 1.2.2...
阅读(238) 评论(0)
权限鉴定结构 目录 1.1      权限 1.2      调用前的处理 1.2.1     AccessDecisionManager 1.2.2     基于投票的AccessDecisionManager实现 1...
阅读(225) 评论(0)