1.1     JMS简介        JMS的全称是Java Message Service,即Java消息服务。它主要用于在生产者和消费者之间进行消息传递,生产者负责产生消息,而消费者负责接收消息。把它应用到...
阅读(464) 评论(0)
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 共8页  到第