4       profile介绍 4.1     profile简介 profile可以让我们定义一系列的配置信息,然后指定其激活条件。这样我们就可以定义多个profile,然后每个profile对应不同的激活条件和配...
阅读(240) 评论(0)
1.1     消息监听器MessageListener        在Spring整合JMS的应用中我们在定义消息监听器的时候一共可以定义三种类型的消息监听器,分别是MessageListener、SessionAware...
阅读(218) 评论(0)
1.1     JMS简介        JMS的全称是Java Message Service,即Java消息服务。它主要用于在生产者和消费者之间进行消息传递,生产者负责产生消息,而消费者负责接收消息。把它应用到...
阅读(279) 评论(0)
上一页 1 2 3 4 5 6 共6页  到第